.

Menu

Contact Details

FPA statement regarding the Task Force for journalism

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση της Ε.Α.Ξ.Τ. για την Task Force για τη δημοσιογραφία

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου συμμετείχε ενεργά με συγκεκριμένες προτάσεις στην Ομάδα Εργασίας Συντονισμού (Task Force), με σκοπό την προστασία, την ασφάλεια και την ενίσχυση της θέσης των δημοσιογράφων στην Ελλάδα, την οποία συγκρότησε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της κυβέρνησης.

Το Μάρτιο του 2023 διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε έκθεση προόδου της Task Force στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία όμως δεν είχαν προηγουμένως υπόψιν τους οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν σε αυτήν στην Αθήνα.

Η Ε.Α.Ξ.Τ. έχει καταθέσει γραπτώς στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης τις προτάσεις της για τη βελτίωση της λειτουργίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος (στις 27 Μαρτίου), οι οποίες όμως δεν έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση συμπερασμάτων, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή.

Για την ευχέρεια των αρμοδίων και την ενημέρωση των πολιτών -και δεδομένου του ότι η task force ολοκληρώνει τις εργασίες της αυτό το μήνα- δημοσιοποιούμε τις προτάσεις μας.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της Ε.Α.Ξ.Τ.

Προτάσεις της Ε.Α.Ξ.Τ. για τη συμπλήρωση της έκθεσης της Task Force

– Πλήρης διαφάνεια στην ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης. Δημιουργία πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει τακτικά επικαιροποιημένα στοιχεία για την ιδιοκτησία των ΜΜΕ και θέσπιση κυρώσεων για τα μέσα ενημέρωσης που δεν δηλώνουν το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς τους.

– Πλήρης διαφάνεια στον τρόπο διάθεσης των διαφημιστικών κονδυλίων προς τα ΜΜΕ.

– Θέσπιση σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων. Τα στοιχεία για τις διαφημιστικές εκστρατείες να δημοσιεύονται πλήρως στο Διαδίκτυο

– Κατάργηση του μονοπωλίου στη διανομή του Τύπου

– Εταιρείες που εμπλέκονται σε αγωγές SLAPPs να αποκλείονται από τις συναλλαγές με το δημόσιο

-Δικηγορικοί σύλλογοι και μεγάλα δικηγορικά γραφεία να παρέχουν αφιλοκερδώς
υπηρεσίες σε ερευνητές δημοσιογράφους

– Δωρεάν παροχή υπηρεσιών νομικής, οικονομικής, ψυχολογικής και κάθε άλλου είδους υποστήριξης σε δημοσιογράφους που έχουν υποστεί σωματική ή ψυχολογική βία ή αντιμετωπίζουν άλλες μορφές πίεσης, που αποσκοπούν στο να δυσχεράνουν το έργο τους

– Θέσπιση κατάλληλου νομικού πλαισίου για την προστασία των πληροφοριοδοτών (whistleblowers) που λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος

– Ευκολότερη πρόσβαση στις δομές αιτούντων άσυλο χωρίς αυθαίρετα και προσχηματικά κωλύματα και διευκόλυνση των δημοσιογράφων να κάνουν τη δουλειά τους σε παραμεθόριες περιοχές.
Βλ. σχετικά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Ουγγαρίας για τη μη χορήγηση άδειας πρόσβασης δημοσιογράφου σε προσφυγική δομή https://www.echrcaselaw.com/mi- katigoriopoihmeno/apagorefsieisodousedimosiografogiaerevnasekentraipodoxisaitountona syloparaviasitiseleftheriastisekfrasis/

– Ευκολότερη πρόσβαση σε δημόσιες και επίσημες πληροφορίες (στατιστικές κ.λπ.) από τις αρχές. Κατά τον χειρισμό των αιτημάτων για πληροφορίες από δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης, να διασφαλίζεται ότι η κυβέρνηση και οι κρατικοί φορείς ανταποκρίνονται άμεσα και με ισότιμο τρόπο.

– Εντατικοποίηση των προσπαθειών για να διασφαλιστεί ότι οι δράστες και οργανωτές της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ θα οδηγηθούν γρήγορα στη δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί η δυνατότητα δημόσιου ελέγχου της έρευνας.

– Διασφάλιση ότι όλες οι επιθέσεις κατά μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων – συμπεριλαμβανομένων των σωματικών επιθέσεων, του εκφοβισμού και των απειλών- θα διερευνώνται και διώκονται δεόντως, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών απειλών που διατυπώνονται κατά δημοσιογράφων στο διαδίκτυο. Η ατιμωρησία σε σχέση με αυτού του τύπου τα εγκλήματα είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα.

– Οι επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να καταδικάζονται αμέσως με δημόσιες δηλώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς και αξιωματούχους.

– Τα πολιτικά στελέχη θα πρέπει να απέχουν από κάθε εχθρική ρητορική κατά των δημοσιογράφων και να μην συμβάλλουν στην απαξίωση και τη συκοφάντηση της εγχώριας και διεθνούς ερευνητικής δημοσιογραφίας.

– Να αντιμετωπιστεί η έλλειψη λογοδοσίας των εκπροσώπων του νόμου οι οποίοι είτε επιτίθεται/παρενοχλούν δημοσιογράφους και άλλους εργαζόμενους σε μέσα ενημέρωσης οι ίδιοι είτε αποτυγχάνουν να τους προστατεύσουν από την παρενόχληση και τη βία που διαπράττουν τρίτοι.

– Εκπαίδευση και ενημέρωση των εκπροσώπων του νόμου σχετικά με τη λειτουργία και τη θέση της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και το ρόλο της αστυνομίας στη διασφάλιση ότι οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης είναι σε θέση να επιτελέσουν το έργο τους.

– Πλήρης εφαρμογή της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης.

– Να διασφαλιστεί ότι όλες οι περιπτώσεις παράνομης χρήσης κακόβουλου λογισμικού παρακολούθησης θα διερευνηθούν πλήρως και θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

FPA statement regarding the Task Force for journalism

The Foreign Press Association participated actively with specific proposals in the Task Force, which was set up by the General Secretariat of Communication and Information of the government, with the aim of protecting, securing and strengthening the position of journalists in Greece.

In March 2023, it was noted that a progress report of the Task Force was submitted to the European Commission, which the representatives of the participating institutions in Athens had not previously seen.

The FPA has submitted in written to the General Secretariat for Communication and Information its proposals for improving the functioning of the journalism profession (on March 27), but these have not been included in the conclusions report, at least until now.

For the convenience of those responsible and for the information of the citizens- given that the task force concludes its work this month- we are making our proposals public.

Kind regards,

The FPA Board

FPA proposals for complementing the Task Force report

– Full transparency in media ownership. Create a platform that will include regularly updated data on media ownership status and introduce sanctions for media outlets that do not declare their true state of ownership.
– Full transparency in how advertising funds are allocated to the media. Establish clear and objective criteria. Data on advertising campaigns should be published in full online.

– Abolish the monopoly on press distribution.

– Companies involved in SLAPPs lawsuits to be barred from public procurement and contracts.
-Law associations and large law firms should provide pro bono services to investigative journalists serving the public interest.
– Provide, for free, legal, financial, psychological and any other kind of support journalists need, who have suffered physical or psychological violence or face other forms of pressure aimed at making their work difficult.

– Establish an appropriate legal framework for the protection of whistleblowers acting in the public interest.

– Easier access to asylum seekers’ facilities without arbitrary hindrances. Making it easier for journalists to do their work in border areas. See in this regard the European Court of Human Rights’ judgment against Hungary for not granting a journalist access to a refugee facility. https://www.echrcaselaw.com/mi- katigoriopoihmeno/apagorefsieisodousedimosiografogiaerevnasekentraipodoxisaitountona syloparaviasitiseleftheriastisekfrasis/
– Easier access to public and official information (statistics, etc.) by the authorities. When handling requests for information from journalists and media, ensure that the government and state bodies respond promptly and in an equitable manner.
– Intensify efforts to ensure that the perpetrators and organisers of the murder of George Karaivaz are brought swiftly to justice, while improving capacity for public scrutiny of the investigation.

– Ensure that all attacks against media and journalists – including physical attacks, intimidation and threats – are properly investigated and prosecuted, including serious threats made against journalists online. Impunity connected to these types of crimes is one of the greatest threats to press freedom in Greece.

– Attacks against journalists and media freedom should be immediately condemned by public statements by the relevant ministers and officials.

– Political officials should refrain from any hostile rhetoric against journalists and should not contribute to the denigration and defamation of domestic and international investigative journalism.

– Address the lack of accountability of law enforcement officials who either attack/harass journalists and other media workers themselves or fail to protect them from harassment and violence perpetrated by third parties.

– Educate and inform law enforcement officials on the function and position of independent journalism and the role of the police in ensuring that journalists and media workers are able to carry out their work.

– Fully implement the European Commission’s recommendation on ensuring the protection and safety of journalists and other media professionals.

– Ensure that all cases of illegal use of malicious surveillance software are fully investigated and those responsible are held accountable.